Drogy

Jak ochránit své dítě před drogou

Michaela Holá
01.08.2009

Zvyšování počtu uživatelů drog lze v západním světě pozorovat zejména od 60-tých let 20. století. Nejde jen čistě o závislost na návykových látkách, ale nelze též opominout další závažné důsledky, které problematika přináší. Dochází ke kriminálním činům závislých skupin, dalšímu šíření závislosti či k nákazám infekčními nemocemi. Varovným by mělo být zjištění, že je pozorovatelné snižování věkové hranice první zkušenosti s drogou. Právě proto by prevence v této oblasti neměla být opomíjena a měli bychom si být vědomi její důležitosti.

Pátrání po samotných příčinách závislosti může být velmi komplikované. Mezi faktory, které zde sehrávají svou roli patří: osobnostní vlastnosti toxikomana, dostupnost návykových látek a dále komplex vlivů sociálního prostředí (rodina, škola, kolektiv).

Velmi důležitým prvkem vládní protidrogové politiky je snaha o snížení poptávky po drogách. V rámci této strategie lze následně hovořit o primární, sekundární a terciární prevenci užívání drog.

  • Primární prevence je zaměřena na oblasti, kde se problém dosud neobjevil a kde se dělá vše proto, aby vůbec nevznikl. Soustřeďuje se tedy na tzv. zdravou populaci a její snahou je informování a „odrazování" dětí a mládeže od užívání alkoholu a ostatních návykových látek.
  • Sekundární prevence již reaguje na konkrétní problém a snaží se o jeho nápravu. Jde tedy o to, jak pomoci těm, kteří již drogy berou, najít cestu zpět do života bez závislosti. Pro splnění tohoto cíle existují zařízení pro pomoc uživatelům drog. Mezi ně lze uvést linky telefonické pomoci, poradny, pedagogicko-psychologické poradny pro děti a mládež a poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
  • V terciální prevenci jde o zmírňování důsledků užívání drog. Nejedná se tedy přímo o řešení, ale o volbu jakéhosi "menšího zla". Jako příklad lze uvést program "harm reduction", v rámci něhož se například provádí výměna použitých jehel a stříkaček za nové, čímž se pracovníci programu pokouší předcházet infekcím.

Koho lze vnímat jako důležité aktéry samotné prevence?

  • Rodiče

V rodinách, kde se problém s drogami vyskytl, je často patrné, že se zde jen stěží nacházel čas pro společné řešení problémů a rodina spolu trávila jen málo chvil. Obvyklými příležitostmi pro společné popovídání bývají např. společná jídla, kterých  se však dnes v mnoha rodinách nedostává. V takovýchto chvílích též dochází k vymezení rolí jednotlivých členů rodiny, děti si tedy uvědomují, jakou funkci kdo v rodině zastává a rodinné vztahy v takovéto perspektivě získávají jasně vymezené hranice.

Naštěstí je dnes již většina rodičů přesvědčená o prospěšnosti diskuse s dětmi na téma drogy. Přesvědčení, že informace v této oblasti mohou dítě spíše nalákat, není časté. Důležité je vhodně zvolit dobu, kdy s dítětem o tomto problému mluvit a vybrat formu rozhovoru přiměřenou věku dítěte. Samozřejmě názorné a velmi efektivní je jít dítěti příkladem, tedy nekázat o tom, co je správné, a na druhé straně jednat zcela opačně (toto platí též o vztahu k alkoholu či cigaretám).

Jako rodiče byste měli též projevovat zájem o kamarády dítěte a o charakter lidí, s nimiž tráví svůj volný čas. Vliv skupiny vrstevníků je u dětí nepopiratelný, a stejně jako jej může parta nalákat na určité zájmy či mu předat nové hodnoty, stejně tak jej může vtáhnout do světa drog.

  • Škola

V tomto ohledu je důležité, aby ve škole byla vytvořena strategie v boji s drogami. Prevence ve škole by se měla zaměřovat na osvětu a dále na informace o způsobu vyřizování incidentů spojených s drogami. Při tvorbě programu by měl být brán ohled na jeho co nejvyšší efektivitu, realizovatelnost a neměl by opomíjet možná specifika konkrétní školy. Nezbytná je důkladná analýza současného stavu. Pro zhodnocení atmosféry ve škole a též pro sledování efektivity proběhlé prevence se užívají monitorovací dotazníky.

Velkou roli zde sehrává samotná osobnost učitele, který by měl být schopen s žáky o dané problematice mluvit a vystupovat jako jejich vzor. Preventivní činnost by měla být patrná též v činnosti organizované mimo dobu výuky - zájmové kroužky, diskusní kluby, kurzy, družiny atd.

Jak se snažíte na své děti působit vy? Vyhovuje vám současný koncept protidrogové prevence?

Autor: Michaela Holá

Rostou, tak hurá do lesa!
Ajurvéda, pomůže vám ke zdraví

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Zavádění příkrmů - 2. díl
Příkrmy

Zavádění příkrmů - 2. díl

Během šestého měsíce by si dítě mělo zvyknout sníst celou porci zeleniny, která mu nahradí celý oběd. Pokud ne, netrapte se tím a dítě dokojte nebo dokrmte umělým mlékem. Jako dalš ...