Handicapovaní

Služby pro lidi s mentálním postižením

Michaela Holá
02.04.2010

Mentální retardací se rozumí celkové snížení intelektuálních schopností postiženého jedince. Nelze však shrnout charakteristiky lidí s mentálním postižením jen do pár bodů. Stejně jako všichni ostatní i oni jsou každý zcela jiný, každý je osobností s individuálními charakteristikami a je nutné k nim tak přistupovat. Následující text si tedy neklade za cíl popsat jedince trpící mentální retardací, ale jen shrnout současný stav na poli této problematiky.

Co je to mentální retardace?

Mentální retardací rozumíme vývojovou poruchu integrace psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti, tedy v duševní, tělesné i sociální. Jedná se o stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, které v sobě zahrnují schopnost myslet, učit se a přizpůsobovat se svému okolí.

Hloubku mentální retardace je možno určit pomocí velikosti IQ (inteligenčního kvocientu). Dělení retardace podle stupně IQ:

  • lehká IQ 69-50
  • středně těžká IQ 49-35
  • těžká IQ 34-20
  • hluboká mentální retardace IQ méně než 20

Dostupné služby

Před rokem 1989 se služby pro lidi s mentálním postižením omezovaly jen na ústavy sociální péče. Na začátku devadesátých let minulého století se však situace začala měnit a vznikaly nové služby. Ty se zaměřovaly na smysluplné vyplnění času dětí a dospělých s mentálním postižením. Zařízení se také snažila o rozvoj dovedností uživatelů a o zvyšování jejich samostatnosti. Současným ideálem je směřování k tomu, aby lidé s mentálním postižením žili v místním společenství způsobem, který co možná nejvíce odpovídá životu ostatních lidí bez postižení. S tím souvisí i představa co největší samostatnosti klientů.

Raná péče

Jedná se o komplex služeb a programů poskytovaných dětem ohroženým v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Cílem je předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociální integrace.

Vzdělávání

Dle právních předpisů dnes nesmí být nikomu odepřeno právo na vzdělání. Pro děti a žáky s mentálním postižením jsou určeny tyto speciální školy:

  • speciální mateřská škola
  • základní škola praktická
  • základní škola speciální
  • odborné učiliště
  • praktická škola

Práce

Cílem podporovaného zaměstnávání je pomoci zájemci o práci v tom, aby si našel a udržel pracovní místo. Prvním krokem je hledání a nalezení pracovního místa dle preferencí uživatele a možností. Pak dochází k tréninku pracovních dovedností přímo na pracovišti. Jinou formou podporovaného zaměstnávání je tranzitní program, který se věnuje přechodu ze školy do zaměstnání. Další možností jsou chráněná pracoviště a chráněné dílny, kam lidé s postižením pravidelně dochází.

Bydlení

Chráněné bydlení poskytuje uživatelům byty či domy a asistenci. Rozsah asistence se odvíjí od potřeb uživatelů. V případě podporovaného bydlení mají lidé s mentálním postižením vlastní byt a mají možnost vybrat si, od jaké organizace chtějí asistenci využívat. Další možností je bydlení v komunitě. Ta zajišťuje bydlení nebo celodenní program včetně pracovních a volnočasových aktivit.

Máte zkušenost s lidmi s mentálním postižením? Znáte ve svém okolí služby, které jsou zde pro ně dostupné?

Autor: Michaela Holá

Jak lidské tělo vnímá teplo
Co je gestalt terapie?

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...