zdroj: Shutterstock.com
Ostatní témata

Nemoci z povolání – kdy máte právo na náhradu?

Veronika Tůmová
28.03.2023

Máte přetrvávající zdravotní potíže, které jsou způsobeny vlivem vašeho pracovního prostředí? V tom případě jde o nemoc z povolání. Jste tedy v situaci, kdy máte určitá práva a je dobré vědět, jak se jich domoci.

Nemoci z povolání vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů. Existuje zákonný seznam, kde jsou všechny tyto nemoci uvedeny, můžete si tedy díky němu ověřit, co všechno se považuje za nemoc z povolání a co už ne. Po uznání nemoci z povolání vzniká poškozenému právo na odškodnění.

Povinné pojištění zaměstnanců
Každý zaměstnavatel musí všechny své zaměstnance pojistit pro případ nemoci z povolání. Příslušná pojišťovna pak za zaměstnavatele nahradí škodu, která zaměstnanci vznikne v důsledku nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce.

Nárok na příslušnou náhradu zaměstnance v případě uznání nemoci z povolání
Náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti
 ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem nemoci z povolání a plnou výší nemocenského.

Náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu. Náhrada přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu.

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Stupeň bolesti a ztížení společenského uplatnění se určuje v bodech. Hodnota jednoho bodu pak činí 250 Kč. Bolest se boduje až po ustálení zaměstnancova zdravotního stavu, kdy je zřejmé, že jde o nemoc z povolání a že v jejím důsledku došlo k trvalému poškození zdraví.

Náhrada účelně vynaložených nákladů na léčení jde například o doplatky za léky, které souvisí s nemocí z povolání.

Náhrada věcné škody v tomto případě jde například o vrácení poplatku, který musel postižený zaplatit za lékařský posudek o bolestném a ztížení společenského uplatnění.

Nároky pozůstalých v případě úmrtí zaměstnance v důsledku nemoci z povolání
I smrt může být bohužel následkem nemoci z povolání. V takovém případě mají pozůstalí nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem. Dále pak na náhradu nákladů na výživu pozůstalých, obvykle manželky a dětí, a také na náhradu věcné škody či na jednorázové odškodnění pozůstalých.

Kdo a jak posuzuje, zda jde o nemoc z povolání?
Pro uznání nemoci z povolání je třeba navštívit lékařské zařízení, které má povolení uznávat nemoci z povolání. Takové povolení uděluje Ministerstvo zdravotnictví, které rovněž zveřejňuje seznam jeho poskytovatelů. Sem zajdete na základě žádanky od praktického lékaře, nebo i bez ní. Je však důležité zvolit zařízení, které je místně příslušné k posouzení vaší nemoci z povolání. Místní příslušnost se určuje podle místa výkonu práce, sídla zaměstnavatele, a v případě skončení pracovního poměru podle vašeho místa trvalého pobytu. Pokud příslušný lékař potvrdí podezření na nemoc z povolání, oznámí to Krajské hygienické stanici. Ta navštíví vaše místo výkonu práce, provede inspekci a na základě zjištěných skutečností vyhodnotí, zda je podezření lékaře oprávněné.

Převedení na jiné pracovní místo a odstupné
V případě, že dojde k uznání nemoci z povolání a lékařský posudek stanoví, že nemůžete svou dosavadní práci dále vykonávat, máte nárok vyžadovat od zaměstnavatele převedení na jinou práci, tedy zaměstnavateli vzniká povinnost najít pro vás jiné pracovní místo. V případě, že zaměstnavatel není schopen zajistit pro vás jinou práci, má povinnost dát vám výpověď. V takovém případě vám ovšem náleží odstupné ve výši dvanáctinásobku vašeho průměrného výdělku.

Zdroj: pravoprovsechny.czwww.nzip.cz

Autor: Veronika Tůmová

Pistácie a pistáciový olej pro zdraví a krásnou pleť
Aspergerův syndrom – lehká forma autismu, kterou měl i Albert Einstein

Další články