Terapie

Arteterapie - cesta do duše prostřednictvím tvůrčí činnosti

Michaela Holá
01.10.2009

Arteterapie je léčebný postup, který využívá jako hlavního prostředku poznání výtvarnou tvorbu jedince. Ta ovlivňuje jak momentální rozpoložení člověka, tak i jeho vztahy v reálném světě. Dnes se arteterapie uplatňuje jako metoda léčby i osobnostního růstu.

Co to je arteterapie?

Slovo arteterapie pochází z latinského pojmu ars a řeckého terape. V překladu se jedná o léčbu uměním. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii, jindy je chápána jako obor samostatný. Dá se zde hovořit o dvou základních proudech. V prvním je léčebný efekt spatřován již v samotné tvůrčí činnosti. Naopak druhý směr vyzdvihuje výtvory a jejich následnou interpretaci. Je zde pracováno s dílem samotným, které může o svém tvůrci mnohé vypovídat, a analyzovány bývají též prožitky z procesu vytváření dané věci. Právě prostřednictvím této tvorby je možné dobrat se konfliktů a problémů, které by třeba verbálně vyřčeny nikdy nebyly.

Při vývoji tohoto oboru byly na počátku snahy zaměřeny zejména na rozbor děl duševně nemocných pacientů. Jako terapeutická metoda se arteterapie začala využívat ve 30. a 40. letech dvacátého století. V České republice se arteterapie využívala od 50. let v různých léčebných a psychoterapeutických zařízeních jako součást psychoterapie. V rolích arteterapeutů dnes působí absolventi celé řady oborů, jde většinou o speciální a výtvarnou pedagogiku, psychologii či obory lékařské. Úkolem arteterapeuta je vedení výtvarné činnosti skupiny či jednotlivce, využívat jeho projevů a analyzovat je.

Přínos arteterapie

Mezi základní pozitivní vliv léčby uměním lze uvést:

  • uvolnění
  • nalezení skrytých obtíží
  • zbavení se úzkosti či strachu
  • vyjádření emocí
  • posílení komunikace
  • porozumění svým pocitům
  • podpora kreativity a spontánnosti
  • podpora sebevědomí

Techniky a průběh arterapie

Mezi arteterapeutické techniky lze uvést plošnou (např. kresba, koláž) a prostorovou tvorbu (např. vytváření z hlíny, papíru). Při práci není nutné výtvarné nadání. Estetická úroveň vzniklých děl zde není rozhodující, důraz je kladen na samotný proces tvorby. Terapie může probíhat ve skupině či individuálně. Při práci ve skupině je většinou kladen důraz na podporu komunikace mezi jejími členy.

Arteterapeutická sezení obvykle začínají určitým navozením vhodné atmosféry a podpořením správného naladění na tvorbu, následuje samotná činnost, diskuse se zpětnou vazbou a závěrečné ukončení. Arteterapie je vhodná pro všechny, není omezena věkem ani zdravotním stavem.

Vyzkoušeli jste arteterapii vy nebo někdo z vašeho okolí? V jakých situacích spatřujete její největší přínos?

Autor: Michaela Holá

Manžel má rakovinu
Ničí vám žárlivost vztah?

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.