Partnerské vztahy

Lidská sexualita

Michaela Košťálová
25.03.2010

Lidská sexualita, fenomén, který zajímá lidstvo od nepaměti. Existuje v mnoha různých podobách, od sexuality, která slouží k plození dětí, je projevem partnerské lásky, až po její spirituální dimenzi, ve které se propojují dvě bytosti v jednu. Sexualita je krásná a přirozená a patří k člověku naprosto neodmyslitelně, existuje však také ve své odvrácené podobě – prostituce, sexuální zneužívání, znásilnění, sexualita jako projev moci. Patří k ní také množství sexuálních úchylek a deviací. Zde se budu zabývat její pozitivní formou ( tedy nikoliv patologií). Dívat se budu z několika různých úhlů pohledu. Člověk je bytost mnohovrstevná, tvořená několika úrovněmi bytí a to biologickou, psychologickou, sociální a spirituální, z nichž každá má svá vlastní témata a dohromady vytváří celistvého člověka.

Biologický pohled

Biologicky slouží sexualita zejména k plození dětí. Její rozmnožovací funkcí je zachování lidského rodu. Již S. Freud přišel s myšlenkou, že hybnou silou lidského jednání jsou 2 základní pudy a to pud sexuální a pud smrti. V narušeném vývoji sexuality spatřoval Freud původ neurotických poruch.

Sexualita má mnoho různých vnějších znaků, které přitahují druhé pohlaví jako magnet. Ženská prsa, zadeček, boky, stehna, dlouhé vlasy, smyslné rty, vůně .. to jsou lákadla, která nechají klidným málokterého muže. Ženy jsou naopak přitahovány spíše charakterovými vlastnostmi, i když je pro ně důležitá i fyzická přitažlivost.

Z biologického hlediska je důležitá také masturbace, přinášející pocit uspokojení a slasti, stejně jako sexualita prožívaná s jinou osobou. Uspokojivá sexualita zlepšuje naši psychickou spokojenost i naše zdraví.

Psychologická dimenze

Sexualita nemá ale pouze funkci biologickou, její psychologická funkce je důležitým aspektem vztahu dvou lidí. Sex mezi partnery je projevem vzájemné lásky a něhy, prohlubuje intimitu, vzájemnou důvěru a blízkost. Je třešinkou na dortu milostného vztahu dvou lidí. Funguje ale také opačně – jako indikátor lásky a blízkosti ve vztahu. Pokud sex přestane fungovat nebo nás přestane bavit, často hledáme řešení mimo vztah. Nevěra, nalezení nového partnera,viagra, lubrikační gely, sexy prádlo. Lidé zkoušejí všechno možné a doufají,  že se jim do vztahu vrátí uspokojení. Těžko se však lze na někoho zlobit, když se podíváme na dobu, ve které žijeme. Někdo dokonce může jednat pod vlivem věhlasných sexuologů, z nichž jeden nejmenovaný pán, dokonce nevěru doporučuje. Řešení je ale opačné. Pokud máme s partnerem konflikty, nedořešené záležitosti či se na něj za něco zlobíme, těžko se nám bude chtít s ním skotačit v posteli. A jelikož duše i tělo jsou propojeny a nelze je od sebe oddělit, nefunguje-li nám duševní rovina vztahu, nemůže fungovat ani ta fyzická.

Sexualita je také oblast, ve které jsme získali nejvíc bloků a tabu. Náš základní pohled na sexualitu vzniká během našeho ranného vývoje a utváří se na základě výchovy našich rodičů. Mluvilo se u vás doma o sexu nebo to bylo tabu? Projevovali si vaši rodiče něhu? Drželi se za ruce, líbali se? Mluvili s vámi někdy o sexu? Jak se stavěli k masturbaci či k první menstruaci? Zodpovíme-li si tyto otázky a podíváme-li se na náš součastný sexuální život bude nám mnohé jasné. Dobrá zpráva je, že se sexuálními bloky se dá pracovat, nejsou tedy neměnnou temnou součástí našeho života.

Zdravý sexuální život

Pro zdravý sexuální život je potřeba naučit se poznat sám sebe a také potřeby svého těla a naučit se o nich komunikovat s partnerem. Je paradoxní, když se s člověkem, se kterým spíme, stydíme mluvit o tom, co se nám líbí a co máme rádi. Stud je v této oblasti zbytečný a pokud se nám podaří rozpoznat to, kde vznikl a že to jde i jinak, vneseme si do života mnohem více radosti, hravosti, spontaneity a uspokojení. Mezi základní dovednosti v tomto směru patří ale také umění odmítnout sex, pokud na něj nemáme chuť. Odmítnutí partnera může být zdrojem strachu a obav z opuštění, z toho, že to náš partner bude vnímat negativně. Ke zralému vztahu ale patří i respekt k přáním a potřebám druhého a jdeme-li přes sebe, abychom potěšili druhého, nejen že pošlapáváme svou sebeúctu, ale také sami sebe zraňujeme a v důsledku také našeho partnera. Chtěli byste snad spát s někým, kdo chuť na sex s vámi pouze předstírá, aby vám udělal radost? Do postele divadlo opravdu nepatří, protože pak se ze sexuality stávají pouze povrchní kopulační pohyby, nevedoucí k hlubšímu uspokojení a naplnění. 

Pak sem patří také rozdílné a měnící se sexuální potřeby mužů a žen. Pro ženy je nesmírně důležitý pocit bezpečí a důvěry. S hloubkou vztahu vzniká také touha po sexu a tělesné blízkosti. Během ženina menstruačního cyklu, s měnící se hladinou hormonů v těle, se mění i druh kontaktu, po kterém žena touží. Během ovulace a těsně před ní, kdy může být žena oplodněna je její touha po vášni a sexu větší, po ovulaci touží spíše po něžných dotecích a pevném obětí. Muž pro sex prvotně tolik intimity nepotřebuje a stačí mu i krátkodobá známost, aby si sex užil, nicméně s délkou vztahu si i muži mohou dovolit objevovat své „ženské“ stránky a svou citlivost.

Etika

Na sexualitu se lze dívat optikou některé z etických teorií (etika je součástí filozofie). Etika se zabývá studiem mravního chování, cítění a rozhodování. Vezměme tedy např. na problém nevěry, který spadá do oblasti  sexuality a zároveň se jedná je to problém eticky zajímavý. Posuzujeme-li daný čin z hlediska jeho správnosti či nesprávnosti. Na následujícím příkladu se pokusím dokázat, jak je těžké se na daný čin dívat a zařadit ho morální či nemorální.

Podle etických teoriích založených na hodnotě se etičnost daného jednání posuzuje podle hodnoty v činu obsažené, hodnoty, která je přímo spojena s jednáním, nikoliv s následky tohoto jednání. Např. podle Aristotelského eudaimonismu je takovým kritériem štěstí v činu obsažené. Nevěrný partner může při milostném aktu zažívat velké štěstí, stejně, jako jeho milenka či milenec. Jejich motivací může být láska. Je pak tedy nevěra neetická? 

A co např. polygamie? Dle hédonistické teorie, by např. nevěra nebo polygamie mohly být zcela etickou záležitostí. Hédonismus považuje za etické takové jednání, které přináší co největší možnou slast tomu, kdo jej činí. Takový muž, toužící po několika ženách by byl jistě slastí zcela naplněn, kdyby se mu jeho přání splnilo.

Pak jsou tu teorie, kdy je etičnost jednání založena na následcích daného jednání. Např. dle etiky přirozeného zákona se říká : Jednej v souladu se svou přirozeností tak, abys naplnil cíl svého bytí. Co je to ale lidská přirozenost?  Sklouznu-li zpátky do biologie, existují teorie, podle kterých je nevěra přirozená, neboť muži jsou tzv. rozsévači, kteří mají v genech oplodnit co nejvíce samiček, aby zajistili přežití druhu. Je tedy nevěra etická, protože náleží k lidské přirozenosti? Ale co tzv. vyšší hodnoty, jako láska, svědomí ? Zde se již přibližuji ke Kantovi a jeho kategorickému imperativu, jež v sobě nese požadavek rovnoprávnosti, respektu a úcty k člověku.  Jednej tak, aby se tvé jednání mohlo stát obecným zákonem. Ponechme k uvážení, co by se stalo s naší společností, kdyby se tak stalo v případě již zmiňované nevěry.

Teologický pohled

Podíváme-li se na sexualitu optikou křesťanské teologie, zjistíme, že ji řadí pouze a jedině do manželství, sex by měl  probíhat pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou partneři a chtějí spolu zplodit dítě. Ve strarém zákoně se na nevěrné ženy hledí jako na poběhlice, nevěra je porušením desatera.

Citace z Bible (Matoušovo evangelium)

Mt 27: Slyšeli jste, že bylo řečeno: nezcizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí pravé oko, vyrvi jej a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla.

Sexualitu najdeme v Bibli ale i v jiných podobách. Např. zmínka o prostituci, ke které se Ježíš staví velmi milosrdně a jedná s prostitutkami jako s kýmkoliv jiným, neboť i ony jsou našimi bližními.

Spirituální pohled

Do tohoto úhlu pohledu bych ráda zařadila zejména pohled tantrický, i když různé pohledy na sexualitu najdeme i v jiných duchovních systémech. Sexualita je v tantře posvátná, je vnímána jako transcendentní, mystický akt, spojení dvou lidských bytostí v jednu a prožití mystické jednoty tohoto spojení, které není jen spojením dvou lidských bytostí, ale také spojení se s Bohem a celým vesmírem.. Orgasmu se zde někdy říká „malá smrt“, neboť při něm ztrácíme svou dualitu a stáváme se jedním, stejně jako před smrtí a po ní. Sexualita je zde cestou k osvícení.

Jak vidíte, tato problematika je celkově velmi široká, za zmínku stojí jistě i téma homosexuality a tolerance společnosti k této formě sexuálního chování, dále témata jako sexuální výchova na školách, sex mezi mládeží mladší 15 let, sexuální choroby a fenomén HIV, sexuální dysfunkce, existence sexuálních poraden, vliv reklamy a odtabuzování sexuality na náš vývoj a vztah k sexualitě. Dalo by se hovořit také o fenoménu sexuálního zneužívání, kterým je podle výzkumů zasažena 1/3 žen a dívek a o jejich následné traumatizaci a vlivu na jejich sexualitu a další život. Dalo by se také hovořit o vlivu naší uspěchané doby a přemíry práce na naši sexuální aktivitu a následně na vztahy. Témat spojených se sexualitou je skutečně mnoho, stejně jakoje mnoho úhlů pohledu, skrze které se můžeme dívat. Každý si musíme najít ten svůj a s ním spojenou spokojenost a naplnění.

 

Autor: Michaela Košťálová

Tantra masáž léčí neplodnost
Bulimie – když přejídání střídá zvracení

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...