Rozvoj osobnosti

Asertivita není agresivita

Michaela Holá
11.05.2010

Asertivita je způsob komunikace a celkového jednání, při kterém člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje. Postupuje při tom tak, aby nepřekračoval práva vlastní, ani druhých lidí. Asertivita vychází z úcty k sobě samému i z úcty k druhým lidem. Jde o důležitou komunikační dovednost, která nám může být v mnoha situacích ku prospěchu.

Autorem metody je Američan A. Salter. Pojem asertivita se do češtiny nejčastěji překládá jako sebeprosazení. Odlišuje se od dalších stylů chování - pasivity a agresivity.

Zatímco pasivní lidé nebrání svoje názory a často se nechávají manipulovat těmi agresivnějšími, agresivní jedinci naopak nerespektují názory ostatních a při prosazování vlastních stanovisek neberou ohledy na druhé.

Osoba, která komunikuje asertivně, se nebojí vyslovit svoje myšlenky ani přesvědčovat své okolí, ale respektuje ostatní a jejich stanoviska. Proti agresivním útokům se dovede bránit.

V čem mi může asertivita pomoci?

 • Lépe se vyrovnávat se zátěžovými životními situacemi
 • Zbavit se přehnané sebekritičnosti, získat přiměřené sebevědomí
 • Odmítnout bez pocitu viny a úzkosti
 • Nést odpovědnost za svůj život
 • Dokázat vést team
 • Nahlížet na situaci z více úhlů
 • Umět přijímat zpětnou vazbu
 • Řešit nepříjemné situace s nadhledem
 • Prosadit přiměřeným způsobem své názory
 • Zabránit manipulativnímu jednání druhých lidí
 • Nepodléhat nátlaku
 • Umět naslouchat
 • Obhajovat svá přání

Asertivní práva

Asertivní práva jednoznačně popisují, za jaké jednání se nemusíte stydět či jej vnímat jako agresivní, pokud jej konáte s ohledem na práva ostatních.

 • Mám právo sám posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky a pocity a být za ně a jejich důsledky zodpovědný.
 • Mám právo neposkytovat žádné vysvětlení ani ospravedlnění svého jednání.
 • Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za problémy druhých.
 • Mám právo změnit svůj názor.
 • Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný.
 • Mám právo říci: „Já nevím."
 • Mám právo být nezávislý na dobré vůli druhých.
 • Mám právo dělat nelogická rozhodnutí.
 • Mám právo říci: „Já ti nerozumím."
 • Mám právo nebýt dokonalý. Mám právo říci: „Je mi to jedno."
 • Mám právo se sám rozhodnout, zda budu jednat asertivně, nebo ne.

Techniky asertivního jednání

Existuje více technik, jejichž jádrem je právě asertivní chování. Jako jednu z oblíbených lze uvést techniku „zaseklá gramofonová deska". Tu užíváme v případech, kdy chceme prosadit svůj oprávněný požadavek. Situace vypadá tak, že požadavek (či např. odmítnutí nějaké nabídky) jednoznačně definujeme a stále dokola opakujeme. Tím obvykle přimějeme danou osobu k tomu, aby náš názor vnímala a následně na něj brala ohled.

 

Myslíte si, že je vám asertivní způsob chování vlastní? Vnímáte takové jednání u druhých jako vhodné či je vám spíše nepříjemné?

Autor: Michaela Holá

Proč pláčeme?
Léčivé účinky kajenského pepře

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...