zdroj: pixabay.com
Poruchy chování a učení

Známé a méně známé specifické poruchy učení

Veronika Tůmová
29.08.2019

Specifické nebo vývojové poruchy učení jsou popisovány jako náhlý a nevysvětlitelný stav, jenž může postihnout dítě s průměrnou i nadprůměrnou inteligencí. Není tak v žádném případě znakem mentálního postižení či sníženého intelektu.

Charakteristický bývá opožděný vývoj v jedné či více oblastech učení a k tomuto poznání dojde obvykle dříve či později po nástupu dítěte do školy. Dítě může často projít bez větších problémů první třídou, problémy se však začnou projevovat znatelněji ve chvíli, kdy začne být nutná intenzivnější spolupráce a pozornost dítěte.

Co jsou specifické poruchy učení, jejich druhy a příčiny

Specifické poruchy učení jsou takové poruchy, jež způsobují problémy v rámci obvyklého vzdělávacího procesu, kdy děti projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti správně vnímat a chápat dané učivo či dovednosti, což jim způsobuje značné výukové obtíže.

Druhy specifických poruch učení jsou dyslexie (porucha schopnosti čtení), dysgrafie (porucha schopnosti psaní), dysortografie (porucha osvojování si pravidel gramatiky) a dyskalkulie (porucha chápání a osvojování si matematických postupů, pojmů a symbolů). Tyto specifické poruchy učení nejsou způsobené poruchami vývoje ani zdravotním postižením, ani prostředím s nedostatečnými podněty. Přesný původ těchto poruch učení není znám, ale předpokládá se souvislost s dědičným sklonem k rozvoji těchto poruch.

Nejznámější a další poruchy učení

Dyslexie, tedy porucha schopnosti naučit se běžnými metodami číst a porozumět čtenému textu, patří rozhodně k nejčastějším poruchám učení, stejně jako dysgrafie - neschopnost naučit se dobře čitelnému a správně uspořádanému psanému projevu. K ostatním poruchám učení, jejichž názvy možná nejsou natolik známé laické veřejnosti, patří dysmúzie (porucha schopností souvisejících s hudbou a jejím vnímáním), dyspinxie (porucha schopnosti kresby) a dyspraxie (celková neobratnost a snížené pohybové schopnosti související s vývojovou poruchou motoriky).

Poruchy učení a rizikové faktory

Výchovné poradenství a vzdělávání žáků se speciálními potřebami, poruchy učení a jejich důsledky v dospělosti

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje zákon a patří sem všechny děti se zdravotním či jiným znevýhodněním. Ve školách působí řada odborníků, například výchovný poradce, který v případě potřeby a podezření na specifický problém poskytuje žákům a jejich rodičům bezplatné poradenské služby. V případě podezření na přítomnost vývojové poruchy učení se doporučuje odborné vyšetření dítěte, a to v centru pedagogicko-psychologického poradenství a prevence. Výuka dítěte se specifickou poruchou učení je následně přizpůsobena a cíleně vedena speciálními postupy v rámci speciálních výukových metod, s pomocí asistentů pedagoga a nejrůznějších výukových pomůcek. V průběhu školního vzdělávání pak někteří lidé s nejrůznějšími poruchami učení do určité míry své potíže překonají, většinou jsou však jejich projevy doživotním jevem a problémem.

Když dítě píše levou rukou, je třeba to řešit?

Zdroj: Vyzkum-mladez.cz, Wikipedie, Modrykonik.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Tůmová

Obsedantně kompulzivní porucha aneb v zajetí trvalé úzkosti
Je rostlinné mléko dobrým zdrojem vápníku?

Další články