Školák a předškolák

Odklad školní docházky

Veronika Iblová
14.02.2013

V lednu a únoru probíhají zápisy do prvních tříd, mnoho z rodin předškoláků se intenzivně zaobírá volbou ideální školy; zvažují se praktické náležitosti, jako je blízkost školy a dopravní spojení, dále také kvalita výuky, vstřícnost učitelů a řada dalších aspektů. Kromě toho rodiče uvažují nad tím, zda je jejich dítě zralé na povinnou školní docházku. Často my jako rodiče pochybujeme a ptáme se: je opravdu ten ideální čas, aby mé dítě začalo navštěvovat školu? A podle čeho vlastně odborníci posuzují zralost dítěte? Na to se zaměříme v dnešním článku.

Odklad chrání před neúměrnou zátěží

Odklad školní docházky je vlastně ochranným prostředkem proti neúměrnému zatěžování dětí. Je zajímavé, že až čtvrtině dětí v populačním ročníku je odklad udělován.

V důsledku toho jsou v prvních třídách děti zralejší, kterým děti mladší nemusí stačit a z toho důvodu je jim navržen odklad i přesto, že jejich vývoj je přiměřený věku. Stává se z toho tak trochu začarovaný kruh. K odkladu v mnohých případech dochází během prvního poletí po nástupu do školy.

Připravenost dětí na školní docházku by měli sledovat nejen rodiče a učitelé během zápisu, ale i učitelé v mateřských školách, kteří mohou porovnávat vyspělost dětí navzájem.

Sleduje se tělesná, sociální i psychická stránka dítěte. Na základě takového pozorování může být rodičům doporučeno navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu.

Test školní zralosti

V poradnách se kromě jiného testuje: jemná motorika, vizuo-motorická koordinace a analyticko-syntetické myšlení. Již 30 let se k tomuto účelu používá Jiráskův-Kernův test školní zralosti, mnohé poradny tento test používají jako “první síto” před podrobnějším psychologickým vyšetřením.

V rámci Jiráskova testu dítě plní 3 úlohy, které jsou ohodnoceny známkami od 1 do 5:

 1. Nakreslit lidskou postavu: záleží na tom, nakolik obrázek odpovídá reálné postavě nebo spíše “hlavonožci”, zda obsahuje skutečné části těla, tedy všechny končetiny, trup, tělo, krk, hlavu a nakolik je kresba detailní
 2. Napodobit psací písmo: zde má dítě za úkol opsat psacím písmem jednoduchou větu typu: Lev je tu. Zjišťuje se, zda je patrné rozdělení na tři části, kolik písmen je rozpoznatelných, velikost písma a vodorovné linie.
 3. Obkreslit skupinu bodů: jde o to, aby děti co možná nejvěrohodněji napodobily předlohu, zkoumá se velikost obrazce, rovnoběžnost, počet bodů a další.

Protože tento test opomíjí verbální schopnosti dítěte, bývá doplňován dalšími testy, které zjišťují pohotovost a slovní zásobu dětí.

Co zahrnuje školní zralost

Školní zralost zahrnuje celkový vývoj organismu, pro posouzení je důležité zjistit jak somatické aspekty (zjišťuje pediatr), tak aspekty psychické, například:

 • soustředěnost
 • paměť
 • pracovní zralost: zda dítě dokáže pracovat i na úkolu, který pro něj není zrovna přitažlivý, navíc v přiměřené rychlosti
 • zrakové a sluchové vnímání: pojmenuje barvy, složí obrázek z několika částí, pozná počet slabik ve slovech...
 • vnímání prostoru a času: rozlišuje pojmy: dnes, včera, zítra, dopoledne, odpoledne...
 • matematické představy: rozumí principu sčítání a odčítání, počítá do 5, pozná co do skupiny nepatří...
 • řečové schopnosti: vyjadřuje se ve větách a bez větších nedostatků, používá minulý a budoucí čas, jednotné a množné číslo...
 • vizuomotoriku a grafomotoriku

Z hlediska sociálních dovedností by dítě mělo umět:

 • prosadit se a vyjádřit svá přání a potřeby
 • přihlásit se a ptát se v případě, že něčemu nerozumí
 • podřídit se zájmům skupiny dětí a autoritě učitele
 • spolupracovat s ostatními
 • zvládnout neúspěch
 • dodržovat pravidla chování

Nejčastější důvody pro odložení docházky

Jsou to především řečové a grafomotorické problémy a dále problémy s pozorností. U chlapců je to často i sociální dospívání, které bývá pomalejší než u dívek.

Psycholožka Marie Vágnerová upírá svoji pozornost také na nezralost nervového systému, který funguje jako blokáda přijatelného uplatnění rozumových schopností dětí. Taková nezralost se může dle Vágnerové projevovat větší dráždivostí, unavitelností, labilitou, nešikovností a špatnou koordinací pohybů mluvidel dítěte.

Společné chvíle pomáhají rozvoji dítěte

I přes prázdniny může dítě udělat veliké pokroky, jeho zdravý vývoj můžete podpořit nejrůznějšími hrami, jako je například domino, pexeso či slovní fotbal. Vyjadřovací schopnosti pak u dětí podpoříte četbou pohádek, zpívejte si s dětmi písničky a říkejte básničky.

Jemnou motoriku lze trénovat navlékáním korálků, zapínáním knoflíků, kresbou a vybarvováním.

Existuje nespočetná řada aktivit, které si můžete společně se svým dítětem užít a zároveň vaše dítě pozitivně ovlivní v jeho vývoji. Nezapomínejte však na to, že by se dítě do těchto aktivit nemělo nutit.

Autor: Veronika Iblová

Černý neboli dávivý kašel je stále nebezpečný
Propichování ušních boltců u dětí

Další články

Chronická prokrastinace – jak s ní bojovat
Rozvoj osobnosti

Chronická prokrastinace – jak s ní bojovat

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká,“ tento Senecův citát by si měl každý, kdo prokrastinuje, dát před oči. Prokrastinací nejen ohrožujeme své duševní zdra ...