zdroj: Shutterstock.com
Rodiče a děti

Základní specifické poruchy učení – dyslexie a dysgrafie

Veronika Tůmová
03.11.2023

Nástup dítěte do školy je vždy velkou událostí, ale školou se přirozeně zvyšují i požadavky na dítě samotné, a i jeho touha po úspěchu, uznání a ocenění. Pokud se nic z toho časem nedostaví, příčin může být celá řada. Patří k nim i specifické poruchy učení. Které to jsou?

Mezi nejznámější specifické poruchy učení patří dyslexie a dysgrafie. Jsou příčinou výukových potíží dítěte a obvykle se projeví až v období školní docházky. Varovným signálem, který obvykle rodiče upozorní, může být jak opoždění mluvy, tak potíže s rozeznáváním jednotlivých písmen, s kreslením a podobně. Nejde však o poruchu intelektu.

Dyslexie a její projevy

Dyslexie je nejčastěji se vyskytující porucha učení, kdy se dítě není schopno naučit číst běžnými metodami. Patří sem i potíže s porozuměním čtenému textu, dítě nebo dospělý s dyslexií mívá potíže s čtením dlouhých textů a s pochopením smyslu textu, i při znalosti písmen. Projevy této poruchy se mohou vyskytovat ve všech oblastech čtenářského výkonu, jako je rychlost, správnost, technika čtení a porozumění čtenému textu. Čtení je pomalé, dítě má tendenci vynechávat slova, nerozumí tomu, co čte, špatně rozeznává některé hlásky nebo zaměňuje celá slova za jiná. Dítě může mít také omezenou slovní zásobu.

Dysgrafie a její projevy

Dysgrafie je další specifická porucha učení, tentokrát postihující zejména schopnost napodobit tvar písmen a řazení písmen, projevuje se tedy v oblasti psaní. Dítě má problém zapamatovat si tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžkopádné a neobratné. Potíže má jedinec i s dodržováním výšky písma, píše pomalu a viditelně s velkou námahou. Dysgrafie je způsobena především nedostatky v oblastech hrubé a jemné motoriky, pohybové koordinace, zrakové a pohybové paměti, pozornosti a prostorové orientace.

Poruchy učení – čím jsou způsobeny?

Příčinou těchto poruch bývá často dědičnost, ale mohou být způsobeny také nedostatečnou funkcí nervové soustavy nebo nedostatečným rozvojem některých psychických funkcí. Potíže pravděpodobně způsobuje slabá spolupráce obou mozkových hemisfér. Další příčinou může být nepříznivý vývoj plodu, komplikace při porodu, nepříznivý vývoj dítěte do jednoho roku, nedostatek potřebných podnětů a mnohé další.

Další specifické poruchy učení

Mezi další specifické poruchy učení patří například dysortografie, dyspraxie a dyskalkulie. Dysortografie je specifická porucha pravopisu, která se vyskytuje velmi často společně s dyslexií. Projevuje se zvýšeným počtem chyb a potížemi s použitím gramatických pravidel. Dyspraxie vyjadřuje snížené pohybové schopnosti. Jedná se o vývojovou poruchu motorických funkcí definovanou jako postižení či nezralost v plánování a organizaci pohybů. Dyskalkulie je poruchou matematických schopností. Dítě s dyskalkulií má obtíže při osvojování matematických pojmů, v chápání a provádění matematických operací. Může být narušena matematická logika, kdy dítě nechápe základní matematické postupy. K řešení potíží s poruchami učení se doporučuje návštěva pedagogicko-psychologické poradny, která úzce spolupracuje se školou dítěte.

Zdroj: mojezdravi.czucimeseradi.cz

Autor: Veronika Tůmová

Masové fit recepty aneb Jak zdravě využít jednotlivé části kuřete
Podzimní čaje pro zahřátí i duševní pohodu

Další články