Duševní poruchy

Jaké existují poruchy osobnosti?

Michaela Holá
16.03.2010

Poruchy osobnosti byly dříve označovány jako tzv. psychopatie. Jako v mnoha ostatních případech, i zde může být leckdy obtížné jasně vymezit, jaké projevy ještě spadají do „normy“ a jaké již označit za „patologické“.

Vymezení poruch osobnosti

Poruchy osobnosti jsou variantou rysů, které se významně odchylují od těch patrných u většiny lidí. K těmto rysům patří hluboce zakořeněné a přetrvávající vzorce chování. Odlišnosti jsou patrné v poznávání, emotivitě, ovládání impulzů, uspokojování potřeb a způsobu chování k ostatním lidem. Tyto vzorce chování, stejně jako pohled na sebe, druhé a svět, jsou zpravidla pro nositele přijatelné, ale vedou ke konfliktům s okolím.

Projevy poruchy osobnosti se zpravidla objevují ve věku pozdního dětství nebo adolescence a přetrvávají prakticky celý život. Dochází u nich k určitým výkyvům vyvolaným nepříznivými vnějšími nebo vnitřními faktory, které se pak označují jako období kompenzace nebo dekompenzace stavu.

Lidé s poruchou osobnosti při frustraci snadno podléhají úzkosti, depresi nebo závislosti na návykových látkách. Lidé trpící poruchou osobnosti často nevidí problém u sebe, ale u druhých osob. Časté jsou obranné mechanismy, které vedou k potlačení ohrožujících či bolestných impulzů nebo takových, které odporují vlastnímu sebepojetí člověka.

Na vzniku poruchy se podílejí biologické, psychické i sociální faktory. Mezi základní biologické vlivy patří stres matky v období těhotenství či drobné poranění mozku během porodu. Mezi psychosociální faktory patří rodinné prostředí, školní prostředí, výchova a působení různých traumat.

Léčba poruch osobnosti

Lidé postižení poruchou osobnosti jen zřídkakdy přicházejí k léčbě kvůli tomu, že jsou nespokojeni se svými osobnostními rysy. Považují je za přirozenou součást své povahy, vesměs jsou přesvědčeni o své „normalitě". Na základě současných poznatků víme, že poruchy osobnosti lze léčit pomocí farmakoterapie a psychoterapie. Jelikož jsou pro ně typické hluboce zakořeněné postoje a vzorce chování, každá změna vyžaduje dlouhodobé úsilí.

Druhy poruch osobnosti

Odborníci člení poruchy osobnosti různě. Jedním ze způsobů je následující:

  • Paranoidní porucha osobnosti: Mezi znaky této poruchy spadá podezíravost, vztahovačnost, sklon k patologické žárlivosti či přehnaná sebechvála.
  • Schizoidní porucha osobnosti: Lidé s touto poruchou mají sklony k samotářství, jsou uzavření a straní se veškerých kontaktů. Typické je pro ně odtržení od reality a život ve vlastním světě.
  • Disociální porucha osobnosti: Jsou to jedinci, kteří jsou lhostejní k dodržování společenských pravidel. Často porušují normy, jiní lidé je nezajímají.
  • Emočně nestabilní porucha osobnosti: Již z názvu je patrná charakteristická emoční nestálost, časté změny nálady a mnohdy velmi impulsivní jednání postižených jedinců.
  • Histriónská porucha osobnosti: Tito lidé zkreslují skutečnost, jsou teatrální, často přehánějí a snaží se vždy být středem pozornosti.
  • Anankastická porucha osobnosti: Touto poruchou trpící lidé bývají nerozhodní a nejistí. Často to bývají pedanti, kteří se snaží, aby vše bylo dokonalé. Vše permanentně kontrolují, ale beztak pociťují stálou úzkost.
  • Úzkostná porucha osobnosti: Již z názvu je zřejmá podstata problémů těchto lidí. Jsou přecitlivělí ke kritice, zažívají pocity nejistoty, strachu a napětí.
  • Narcistická porucha osobnosti: Tito lidé jsou citově chladní, přesvědčeni o své dokonalosti a důležitosti.
  • Závislá porucha osobnosti: Pro postižené je typický strach z odmítnutí, pocity bezmoci a neschopnosti. Rádi se tito lidé spoléhají na jiné a předávají na ně zodpovědnost.

 

Jaká ze zmíněných poruch osobnosti vám byla nejznámější? Setkáváte se ve svém životě s lidmi, kteří poruchou osobnosti trpí?

 

Autor: Michaela Holá

Diagnóza epilepsie
Prožitky z kurzu tantrické masáže

Další články

Boj proti oparům
Opar

Boj proti oparům

19.04.2012

Trpíte na opary? Pak jistě víte, jak takový malý flíček dokáže potrápit. Někteří mají opar každou chvíli, jiní téměř nevědí, co to opar je.

Způsoby aplikace inzulinu
Cukrovka

Způsoby aplikace inzulinu

18.04.2012

Aplikace inzulínu je nezbytná součást léčby některých diabetiků. Takové případy nastávají, když slinivka plní svou funkci minimálně nebo vůbec a je nutné hormon inzulín v těle nahr ...

Časté zvracení kojenců
Zvracení

Časté zvracení kojenců

Když se dítě napije, část mléka volně odteče koutkem úst, povětšinou po změně polohy při odříhnutí, ale někdy i delší dobu po pití, i když si řádně odříhlo. Malí kojenci přibližně ...

Změna času, její příčiny a následky
Spánek a sny

Změna času, její příčiny a následky

26.10.2010

Ze soboty na neděli 31. října ve 3:00 se opět posouvá čas o hodinu zpět. Ne každý se s tímto zásahem vyrovnává zcela bez problémů. Každý organismus má své individuální potřeby a ná ...